Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Doktor Öğretim Üyesi

BÜLENT UZUNLAR

KARDİYOLOJİ

Eğitim

• 1992-1998 Çukurova Üniversitesi - Tıp Fakültesi
• 1999-2004 Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyoloji Kliniği

Çalıştığı Kurumlar

• 2004 - 2006 Özel Göztepe Şafak Hastanesi
• 2006 - 2007 Özel Medipol Hastanesi
• 2007 - 2008 Kayseri Asker Hastanesi
• 2008 - 2010 Özel Fatih Medical Park Hastanesi 
• 2010 - Medicine Hoıspital

Tıbbi Alanlar

• İnvaziv kardiyoloji
• Koroner Anjiyografi ve Stent İşlemleri
• Periferik Anjiyografi, Anjiyoplasti ve Stent İşlemleri
• Renal Arter Stent İşlemleri
• Karotis Anjiyografi ve Stent İşlemleri

Üyelikler

• Türk Tabipleri Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Non-ST elevation myocardial infarction triggered by subclavian steal syndrome.

o Uzunlar B, Karabulut A, Dogan Z.lnt J Angiol. 2016 Dec

• Percutaneous intervention of sequential coronary venous graft.Dogan Z, Karabulut A, Uzunlar B.lnt J Angiol. 2014 Dec

• lmpact of serum alkaline phosphatase level on coronary collateral circulation.Karabulut A, Sahin l, Avci ll, Okuyan E, Dogan Z,Uzunlar B, Satilmis S.Kardiol Pol. 2014

• A case with a huge left ventricular thrombus growing over the posterior papillary muscle and chordae tendinae.Dogan Z, Karabulut A, Uzunlar B.J CardiolCases. 2014 MaY

• lmpact of serum alkaline phosphatase level on the pathophysiologic mechanism of contrast-ind uced nePh roPathY.Karabulut A, Sahin l, llker Avci l, Okuyan E, Dogan Z, Uzunlar B, Cakmak M, Gurdogan M'Kardiol Pol. 2014

• 6) Corbnary-carotid artery collateral formation in Takayasu's arteritis: First reported case in the literature.n Uzunlar B, Karabulut A, Dogan Z, Cakmak M.J Cardiol Cases. 20L4 )an

• 7) Correlation between red cell distribution width and coronary ectasia in the acute myocardial infarction.Karabulut A, Uzunlar B.Clin ApplThromb Hemost, 20L2 Sep

• 8) ls it feasible to perform coronary chronic total occlusion intervention with conventional angioplasty eq uipment.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B.Saudi Med J. 20tZ Apr

• 9) lmpact of mean platelet volume on postinterventional TlMl flow in the acute myocardialinfarction treated with primary coronary intervention.

o Karabulut A, Uzunlar B, Qakmak M.lar Clin ApplThromb Hemost. 2013 Jan-Feb

• 10) lmpact of emergency services and ambulance type on pain-to-balloon time in the acute

o myocardial infarction : a n observational study.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B, Topgu K.

o Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Feb

• 11) Elevated red cell distribution width level predicts worse postinterventional thrombolysis

o in myocardial infarction flow reflecting abnormal reperfusion in acute myocardial infarction

o treated with a primary coronary intervention.Karabulut A, Uyarel H, Uzunlar B, Qakmak M.

o Coron Artery Dis. 2012 Jan

• 12) Simple and new technique to assess left internal mammary artery function by left

• ventriculography: LIMA imaging with ventriculography.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B, Teskin O, Bilici A.n Heart Vessels. 20L2 Nov

• 13) Association between preinfarction angina and coronary artery ectasia in the acute

o myocardial infarction.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B.Acta Cardiol. 2011Aug

• 14) What is the optimal length of stay in hospital for ST elevation myocardial infarction

o treated with primary percutaneous coronary intervention?Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar

o B, Bilici A.Cardiol J.Z.OLL

• 15) Level of Selvester QRS score is predictive of ST-segment resolution and 30-day outcomes

o in patients with acute myocardial infarction undergoing primary coronary intervention.

o Uyarel H, Cam N, Okmen E, Kasikcioglu H, Tartan Z, Akgul O, Simsek D, Cetin M, Bozbeyoglu

o E, Buturak A, Uzunlar B.Am Heart J. 2006 Jun

• 16) Usefulness of PTFE covered graft stent for the treatment of thrombus containing

o coronary artery aneurysm.Kurtoglu N, Uzunlar B, Yildirim T, Dindar l.lnt J Cardiol. 2006 Apr 14

• 17) Effect of tirofiban therapy on ST segment resolution and clinical outcomes in patients

o with ST segment elevated acute myocardial infarction undergoing primary angioplasty.

o Uyarel H, Uzunlar B, Unal Dayi S, Tartan Z, Samur H, Kasikcioglu H, Akgul O, Simsek D, Erdem

o l, Okmen E, Cam N.Cardiology.2006

• 18) A rare case: blood cyst of the mitral valve.Kurtoflu N, Yildirim T, Uzunlar B, Cevik lncedere O, Dindar l.Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Dec

• 19) Anxiety and P-wave dispersion in a healthy young population.Uyarel H, Kasikcioglu H, Dayi SU, Tartan Z, Karabulut A, Uzunlar B, Samur H, Sari l, Okmen E,Cam N.Cardiology.2005

• 20) The role of angiotensin converting enzyme genotype in coronary artery ectasia.Uyarel H, Okmen E, Tartan Z, Kasikcioglu H, Dayi SU, Karabulut A, Uzunlar B, Samur H, Cam N.lnt Heart J. 2005 Jan

• 21) Cross-sectional study of complement C3 as a coronary risk factor among men and women.Onat A, Uzunlar B, Hergeng G, Yazici M, Sari l, Uyarel H, Can G, Sansoy V.Clin Sci (Lond). 2005 Feb

• 22) Assessing the effect of low dose dobutamine on various diastolic function indexes.

o Görgülü S, Eren M, Uzunlar B, Uyarel H, Tezel T.Anadolu Kardiyol Derg. 2004 Sep

• 23) Measures of abdominal obesity assessed for visceral adiposity and relation to coronary risk.Onat A, Avci GS, Barlan MM, Uyarel H, Uzunlar B, Sansoy V.lnt J Obes Relat Metab Disord. 2004 Aug

 

 

 

 

 

 

 

o Uluslararasr BilimselToplantrlarda Sunulan ve Bildiri Kitabrnda Bastlan Bildiriler:

 

• High likelihood of multiple metabolic and proinflammatory risk factors and high coronary risk in Turkish adults associated with abdominal obesity at a waist girth of 96 cm or more.

o Onat A, Uyarel H, Yazici M, Sansoy V, Ceyhan K, Uzunlar B, Toprak S, Hergenc G.Brief Communications of the lnternational Society of Non-lnvasive Cardiology, 19th European Congress, May 2003

• 2)Anxiety and QT dispersion in healthy young population.Uyarel H, Tartan Z, Kasikcioglu H, DayiSU, Okmen E, Karabulut A, Samur H, Uzuntar B, Cam N.The Llth Congress of the lnternational Society for Holter and Non-lnvasive Electrocardiology,The 32nd Congress of the lnternational Society of Electrocardiology, Folia Cardiologica Supplement, 2005

• 3) Anxiety and P-wave dispersion in a healthy young population.' Uyarel H, Unal S, Kasikcioglu H, Tartan Z,l)zunlar B, Samur H, Karabulut A, Okmen E, Cam N.American College of Chest Physicians Congress, Chest Supplement, Oct-Nov 2005

 

o (h3) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

• Başvuru srrasrnda 6lCtilen yiiksek duyarhklr c-reaktif protein dUzeyi ile bagarrh primer perktitan koroner girigim sonrasrndaki ST-segment gerilemesi arasrndaki iligki.Hiiseyin Uyarel, Htllya Kagrkgroflu, Zeynep Tartan, 6zgUr Akglil, Dilek gimgek, Mustafa Qetin,Emrah Bozbeyo$lu, Ali Buturak, Biilent Uzunlar, Ertan 6kmen, Nege Qam Turk Kardiyol Dern Ars, 2006

• Ttirk yetigkinlerde kesitsel bir incelemede, serum totalfosfolipidlerin metabolik sendrom ve koroner risk ile iligkileri.Altan Onat, Gr,ilay Hergeng, Biilent Uzunlar, ibrahim Sarr, Serdar  Ttirkmen, Htiseyin Uyarel,Mehmet Yazrcr, ibrahim Keleg, Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• Menopozal Türk kadrnlarrnda serum testosteron diizeyleri ve koroner risk.Altan Onat, Hüseyin Uyarel, Serdar Tr.irkmen, GUlay Hergeng, Biilent Uzunlar, ibrahim Sarr,Mehmet Yazrcr, Günay Can, Vedat Sansoy  Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• Bir grup Türk erkek ve kadınında apolipoprotein a-ll pilot gahgmasr: dUzeyler ve koroner kalp hastah[r, metabolik sendrom, diyabet riski iligkileri.Gtilay Hergeng, Altan Onat, Vedat Sansoy, Serdar TUrkmen, ibrahim Sarr, Biilent Uzunlar, Hriseyin Uyarel Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• YUksek riskli bir cirneklemimizde lipoprotein(a): dalrhmr ve baflrntrlarr zemininde TUrk erkeklerinde insiilinemi ile ters iligkisi gozlemi,Altan Onat, HUseyin Uyarel, Gtila Hergeng, Mehmet Yazrcr, Btilent Uzunlar, Serdar Ttirkmen,ibrahim San, Grinay Can, Vedat Sansoy

o Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• Toplumumuzda tirik asid diizeyleri: metabolik sendromun bir belirleyicisi ve koroner hasta hfirn ozellikle kad rn la rda bi r gdstergesi. Gtilay Hergeng, Altan Onat, Serdar TUrkmen, Htiseyin Uyarel, Btilent Uzunlar, Mehmet Yaztct, ibrahim Sarr, ibrahim Keleg, Gtinay Can, Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• TUrk erigkinlerinde kalp-damar risk fakt6rii olarak gama glutamiltransferaz: metabolik

o sendrom ve O[elerinin griglti bir belirteci, koroner hastahk riski igin bir g6sterge.

o Altan Onat, ibrahim Sarr, Gtilay Hergeng, Serdar Ttirkmen, Btilent Uzunlar, HUseyin Uyarel,Mehmet Yazrcr, ibrahim Keleg, Gtinay Can, Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2004

• TEKHARF 2003 yrh tarama takibi: 6ltim ve koroner olaylara iligkin sonuglar gehirlilerde

o mortalitenin azaldrfirna igaret.! 'Altan bnat, Mehmet Yazrcr, ibrahim Sarr, SerdarTürkmen, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel,Mehmet Ozmay, Vedat Sansoy

o " Turk Kardiyol Dern Ars. 2003

• Alkol igiminin prospektif incelemede risk de[igkenleri, metabolik sendrom ve koroner risk

o Uzerine etkileri. Altan Onat, Gtilay Hergeng, Mehmet Yazrcr, Htiseyin Uyarel, Btilent Uzunlar, Sadık Toprak,Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2003'

• Cofirafi b6lgelerimizde risk defiigkenlerinin ve global koroner riskin dafirltmt.Altan Onat, Btilent Uzunlar, Gtilay Hergeng, Mehmet Yazrcr, HUseyin Uyarel, Sadtk Toprak,Mehmet Ozmay, Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2003

• Yetigkinlerimizde abdominal obezite ve obezite gdstergeleri: instilin, glukoz intolerans,infla masyona etkileri,Altan Onat, Koksal Ceyhan, Vedat Sansoy, Hliseyin Uyarel, Mehmet Yazıcı, Bülent Uzunlar,Yüksel Doğan, Sadık Toprak, Gülay Hergeng

o Turk Kardiyol Dern Ars. 2003

• Türk toplumunda koroner risk faktörü olarak HDl-kolesterol: öngördürülücüğü,

o belirleyicileri ve ilişkileri.Altan Onat, Gülay Hergeng, Bülent Uzunlar, Köksal Ceyhan, Hüseyin Uyarel, Mehmet Yazıcı,Ytiksel Do[an, Mehmet Ozmay, Sadrk Toprak, Vedat Sansoy Türk Kardiyol Dern Ars. 2003

• Kardiyak sendrom X ve aort sertlifii.gevket Görgülü, Mehmet Eren, Seden Celik, Nevzat Uslu, Sacit Cinsoy, Aydrn Ytldtrtm, B0lent Uzunlar, Bahadrr Da[deviren, Zekeriya Nurkalem, Tuna Tezel MN Cardiology 2003 

• Ostrojen ve hormon replasman tedavilerinin sol ventriktil diyastolik fonkiyonuna etkileri.

o gevket G6rgti[i, Mehmet Eren, Seden Qelik, Aydrn Yrldtrtm, Nevzat Uslu, Bahadtr Dafideviren,Biilent Uzunlar, AygegtilZor, Utku Zor, Tuna Tezel MN Cardiology 2002

• Erigkinlerimizde kan basrncrve kontrol altrnda tutulmastydnUnde geligme.Altan Onat, YUksel DoEan, Htiseyin Uyarel, Kdksal Ceyhan, Biilent Uzunlar, Mehmet Yaztct,

o Mehmet 6zmay, Sadrk Toprak, Vedat Sansoy Turk Kardiyol Dern Ars. 2002

• TEKHARF 2OO2 yrlr taramasrnrn olrim ve koroner olaylara iligkin sonuglart.Altan Onat, Mehmet Yazrcr, Beyhan Eryonucu, Htiseyin Uyarel, Ytiksel Dofian, Btilent Uzunlar,Koksal Ceyhan, Mehmet Ozmay, Vedat SansoyTurk Kardiyol Dern Ars. 2002

• Nitrogliserin ile aort sertlifiinin de[igimi ve koroner arter hastalt[rnrn yaygtnlt[t.gevket GorgUlti, Mehmet Eren, Seden Qelik, Sacit Cinsoy, Bahadtr Dafideviren, Nevzat Uslu,Orhan Ozer, Biilent Uzunlar, Burak Tangtirek, Tuna Tezel .'Turk Kbrdiyol Dern Ars. 2002

• DeEiSik manevralarla sa! ve sol atriyum basrnglartndaki defiigimlerin saptanmast.

o gevket Gorgiili.i, Abdurrahman Eksik, Mehmet Eren, Seden $elik, Bahadrr Dafideviren, Tayfun Gtirol, Btilent Uzunlar, Htiseyin Uyarel, Tuna Tezel Turk Kardiyol Dern Ars. 2002

 

• Uluslararasr Hakemli Dergilerde Yayrnlanan Makaleler (SCl, SSCI, Arts And Humanities)

• Non-ST elevation myocardial infarction triggered by subclavian steal syndrome.

o Uzunlar B, Karabulut A, Dogan Z.lnt J Angiol. 2016 Dec Abstract

o Coronary-subclavian artery (SCA) steal syndrome is an uncommon phenomenon in whichcoronary flow is diverted into the SCA through the patent left internal mammary artery

o (LIMA) conduit due to critical subclavian stenosis. The prevalence of significant left SCA

o (LSCA) stenosis in patients, referred for coronary bypass surgery, has been reported to be0.2 to 6.8%. Most patients usually present with angina pectoris, and secondary myocardial

• infarction is rarely reported. Herein, we present a case of coronary bypass graft in which a left anterior descending artery-L|MA graft was applied to supply the left arm due to complete LSCA occlusion. The patient was hospitalized with a diagnosis of non-ST elevation myoca rd ia I infarction.

 

o KEYWORDS:

• acute coronary syndrome; steal syndrome; subclavian stenosis

• Percutaneous intervention of sequential coronary venous graft.

o Dogan Z, Karabulut A, Uzunlar B.lnt J Angiol. 2014 Dec

o Abstract

o We present a case with coronary bypass grafts in which venous graft was anastomosed to

o obtuse marginal (OM) 1 and OM2 branches sequentially. We performed percutaneous

o intervention to the proximal circumflex (CX), OML, and bridging segment of the venous

o graft. Finally, bridging segment of the venous graft began to function as a CX body extending

o between the OML and OM2.

 

o KEYWORDS:

o cardiac catheterization; cardiac surgery; cardiovascular disease; coronary artery; coronary

o intervention; graft repair; greater saphenous vein

• lmpact of serum alkaline phosphatase level on coronary collateral circulation.

o Karabulut A, Sahin l, Avci ll, Okuyan E, Dogan Z,l)zunlar B, Satilmis S.Kardiol Pol,2014

 

o Abstract

o BACKGROUND:

o Serum alkaline phosphatase (ALP) level has been shown to be a prognostic factor for

o myocardial infarction and stroke via its promotion of vascular calcification.

o AIM:

o To investigate for the first time the correlation between serum ALP level and coronary

o collateral circulation (CCC) development.

o METHODS:

o A total of 355 patients with stable angina pectoris were evaluated retrospectively. Patients

o were classified according to ALP level and CCC grade. Rentrop 0-1 flow was defined as

o impaired CCC. Serum ALP > L29 mg/dL in men and > 104 mg/dL in women was defined as

o elevated ALP, All groups were compared statistically according to clinical, laboratory and

o demographic features.

o RESULTS:

o lmpaired CCC was observed in 53.7% of the patients. The mean ALP level was 102.8 t 57.9

o mg/dL, and elevated ALP levels were obtained in L9.4% of cases. There was a significant

o correlation between ALP and CCC grade, and impaired CCC was associated with relatively

o higher ALP values (t65.2% vs. 50.9%, p = 0.03). Multivariate regression analysis also showed a

o significant correlation between elevated ALP level and impaired CCC (OR 1.85, with a 95%Cl

o L,056-3.264; p = 0.03).

o CONCLUSIONS:

o Serum ALP is a widely avaliable unfavourable prognostic parameter in coronary heart

o disease. Elevated ALP levels were associated with inadequate CCC, which supports the

o previously reported literature concerning the negative prognostic value of ALP levels in

o ca rdiovascu lar settings.

• A case with a huge left ventricular thrombus growing over the posterior papillary muscle

o and chordae tendinae.Dogan Z, Karabulut A, Uzunlar B.J Cardiol Cases. 2OL4 May

o Abstract

o We present a case with a giant left ventricular thrombus grown over papillary muscle and

o chordae tendinae. The patient had declined both surgical and fibrinolytic therapy. Afterlongterm anticoagulation therapy, regression was observed without embolic complication. Anticoagulation with warfarin may be preferred in such cases presenting with huge left ventricular thrombus encircling papillary muscle and chordae tendinae.

o Learning Objective: There are no clear-cut guidelines about the treatment strategies for

o huge ventricular thrombus. Herein, we present a case of giant left ventricular thrombus

o grown over papillary muscle and chordae tendinae. We showed that long-term

o anticoagulation may be effective for patients with huge ventricular thrombus grown over

o papillary muscle and chordae tendinae.

 

o KEYWORDS:

o Anticoagulation; Chordae tendinae; Prognosis; Thrombus

• lmpact of serum alkaline phosphatase level on the pathophysiotogic mechanism of

o contrast-induced neph ropathy.Karabulut A, sahin l, llker Avci l, okuyan E, Dogan z,l)zunlar B, Cakmak M, Gurdogan M.Kardiol Pol.2074

 

o Abstract

o BACKGROUND:

o Contrast-induced nephropathy (ClN) accounts for LO% of all causes of hospital-acquired

o renal failure. lt leadsto a prolonged in-hospital stay, and represents a powerful predictor of

o poor early and late outcomes. More than half of casesare observed after cardiovascular

o procedures.

o A!M:

o To determine the predictive value of the serum alkaline phosphatase (ALp) level in the

o development of clN, something which has not been assessed before.

o METHODS:

o We prospectively evaluated a total of 430 patients with acute coronary syndrome. patients

o were classified according to the development of CIN and both groups were compared

o statistically according to clinical, laboratory and demographic features, including the serum

o ALP level.

• RESULTS:

o CIN was observed in 20.5% of patients. Advanced age, male gender, elevated creatinine, uric

o acid and phosphate levels, and low glomerular filtration rate were correlated with the

o development of ClN. Correlation analysis also showed a significant association between the

o ALP level and the development of CIN (L26.LtL44.9vs.91.2+ 46.9, p = 0.004). Univariate

o regression analysis also showed the impact of ALP on the development of CIN (OR 1.004,

o 95%C|1.001-1-.007, P = 0.02). Conclusions: Our outcomes indicate a possible active role of

o ALP in the mechanism of ClN. An elevated ALP level may predict the development of ClN.

 

• Coronary-carotid artery collateral formation in Takayasu's arteritis: First reported case in

o the literature.Uzunlar B, Karabulut A, Dogan Z, Cakmak M.

o J Cardiol Cases. 2Qt4 Jan

o Abstract '

o We present the first case report of coronary-carotid artery collateral formation in Takayasu's

o arteritis, There was a vasculitic involvement of both subclavian and carotid arteries with

o critical stenosis; cerebral perfusion was supported with collaterals arising from the

o mesenteric arteries and coronary artery.

o Learning obiective: A case of coronary-carotid artery collateral formation in Takayasu's

o arteritis is presented. Such an angiographic finding has not been reported previously, and

o this case could be the first description of coronary-carotid artery collaterals development.

o The learning objective of the article is to evaluate collateral circulation in Takayasu's arteritis

o from different vasculature including the coronary system.

 

• Correlation between red cell distribution width and coronary ectasia in the acute

o myocardial infarction.Karabulut A, Uzunlar B.Clin ApplThromb Hemost. 2012 Sep

o Comment on:

o Assessment of red cell distribution width (RDW) in patients with coronary artery ectasia.

• ls it feasible to perform coronary chronic total angioplasty eq uipment.

o Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B. Saudi Med J. 2OL2 Apr occlusion intervention with conventional

 

o Abstract

o OBJECTTVE:

o To demonstrate feasibility of coronary chronic total occlusion (CTO) procedures with

o conventional interventional equipment.

o METHODS:

o Ninety-five subsequent CTO patients were analyzed retrospectively. Patients who met the

o inclusion criteria were intervented with standard angioplasty catheters, guidewires, and

o balloon catheters. The procedural success rate of the interventions was discussed according

o to clinical and demographic characteristics of patients and equipment used for intervention.

o This study was carried out in lstanbul Medicine Hospital, lstanbul, Turkey between January

o 2007 and June 2011.

o RESULTS:

o Successful revascularization was achieved in 80% of patients, and all patients were

o discharged on the day after the procedure without complication. The success rate decreased

o to 60% in the CTOs of more than one year and approximately 90%in the shorter duration.

o Stent implantation was carried out in 82.9% of patients with a mean stent length of 42.7+/-

o 21.4 mm. Occlusion duration was the major predictor of successful procedure on regression

o analYsis (P=0.01).

o CONCLUS!ON:

o Coronary intervention for CTO with conventional equipment is still reasonable in the CTOs of

o short duration. Duration of coronary CTO over a year should be referred to a reference

o center where skilled operators and specialized equipment for CTOs are widely available.

 

• lmpact of mean platelet volume on postinterventional TlMl flow in the acute myocardial

o infarction treated with primary coronary intervention.Karabulut A, Uzunlar B, Qakmak M.Clin Appl Thromb Hemost. 20L3 Jan-Feb

• lmpact of emergency services and ambulance type on pain-to-balloon time in the acute

o myocardial infarction: an observational study.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B, Topgu K.

o Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Feb

 

 

o Abstract

o OBJECT!VE:

• The objective of this study was to evaluate the role of first contact emergency departments and ambulances on transport duration, pain-to-balloon time, door-to-balloon time and firstcontact-to-balloon time in acute myocardial infarction (AMl) patients.

o METHODS:

o The study was a prospective and observational investigation. A total of 374 AMI patients

o initially admitted to primary coronary intervention (PCl) incapable centers were included in

o this study. Patients were classified according to initial presentation site (daily clinic, public

o hospital or private hospital) and transport manner (public or private ambulance). All groups

o were compared by the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests statistically according to

o their characteristics, transport du ration and pain-to-balloon time.

o RESULTS:

o A majority of the patients were initially admitted to public ( }.to/ol or private hospitals

o (47.1%). The average door-to-balloon time was 45.0 t L8.5 min and the mean pain-toballoon

o time was 310.6 t L60.8 min. Nearly half of the patients initially admitted to daily

o clinics were first transported to PCI-incapable centers, leading to delayed admission to PCIcapable

o centers and increased pain-to-balloon and first contact-to-balloon times (351.7 t

o 194.5 min, p=0.01 and 279.7t!5&2 min, p<0.001). Patients admitted to private hospitals

o experienced shorter average pain-to-balloon and first contact-to-balloon times (277.5 !

o L48.6 min, p=0.01 and t57.4 t 83.L min, p<0.001). Patients transported by private

o ambulances also experienced shorter waiting times and shorter pain-to-balloon times 1L07.4

o !70,4 and 270.1t L50.4 min, p<0.001).

o CONCLUSION:

o Physicians and healthcare professionals in first contact emergency departments and

o ambulance type appear to be factors in the increased pain-to-balloon time. AMI patients are

o often initially admitted to PC|-incapable centers, leading to delayed admission to PCl-capable

o centers and increased pain-to-balloon time.

o Elevated red cell distribution width level predicts worse postinterventional thrombolysis

o in myocardial infarction flow reflecting abnormal reperfusion in acute myocardial infarction

o treated with a primary coronary intervention,Karabulut A, Uyarel H, Uzunlar B, Qakmak M.

o Coron Artery Dis. 201-2 Jan

 

o Abstract

o OBJECTIVES:

o Red cell distribution width (RDW), a measure of circulating erythrocyte size heterogeneity, is

o an established predictor of long-term prognosis and also all-cause mortality in a variety of

o cardiovascular settings. The correlation of RDW and reperfusion in acute myocardial

o infarction (AMl) has not been reported. Herein, we aimed to demonstrate the impact of an

o elevated RDW level on the postinterventional thrombolysis in myocardial infarction (TlMl)

o flow in AMI patients.

• METHODS:

o A total of 556 patients with an ST elevation AMI were evaluated retrospectively. Upon

o admission, the RDW level was measured with an automated comptete blood count.

o Postinterventional TlMl flow was documented for all patients. Then, the patients were

o classified according to the RDW level and the TtMl flow. TlMl O-1-2 flow was defined as

o abnormal reperfusion and RDW more than 14.8% was defined as elevated level. All groups

o were statistically compared according to the preinterventional clinical and demographic

o features.

o RESULTS:

o Abnormal reperfusion was observed in 26% of the patients, Advanced age, female sex,

o diabetes mellitus, and hypertension were correlated with TlMl flow less than 3. Elevated

o RDW (>14.8%) was observed inZL9% of the patients and it was more common in patients

o who were older, women, and hypertensive patients. Elevated RDW was also strongly

o correlated with TlMl flow less than 3 (P<0.001). ln addition, elevated RDW was found to be

o an independent predictor of abnormal reperfusion in multivariate regression anatysis (odds

o ratio:2.20, with a 95% confidence interval1.012-4.569; p=0.05).

o CONCLUSION:

o An elevated RDW level on admission is associated with worse reperfusion in AMI treated

o with a primary coronary intervention, which could be one of the factors that may contribute

o toward the association between elevated RDW and long-term adverse cardiovascular

o outcomes and mortality.

 

• Simple and new technique to assess left internal mammary artery function by left

o ventriculography: LIMA imaging with ventriculography.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B, Teskin O, BiliciA.Heart Vessels. 2012 Nov

o Abstract

o The aim of this study was to demonstrate an assessment of left internal mammary artery

o (LIMA) patency and anatomy by standard left ventriculography, and to define a proposal for

o predicting LIMA function according to left ventriculography outcome. A total of 335 patients

o with an indication of coronary angiography were included. Standard coronary angiography

o and left ventriculography were performed initially. Visualization of LIMA occurred in the late phase of ventriculography and the LIMA visualization frame rate was counted for each patient. Then selective LIMA angiography was performed and LIMA diameter, LIMA course

o and anatomy, and subclavian artery anatomy were noted. Finally, the results of left

o ventriculography and LIMA angiography were compared by statistical analysis. During left

o ventriculography, LIMA was visualized in 96.4% of the patients. The mean LIMA visualization

o frame rate was 53.8 t 17.7 and the mean LIMA diameter was 2.60 t 0.36 mm. There was a

o strong correlation between LIMA visualization frame rate and LIMA diameter, LIMA course,

o and also asymptomatic subclavian artery disease (P < 0.001). Regression analysis showed

o that LIMA visualization frame rate is the major independent determinant for LIMA diameter

o prediction (P < 0.001); LIMA diameter, LIMA course, proximal LIMA side branch, and

o subclavian artery disease are the major predictors of LIMA visualization on left

o ventriculography (P < 0.001). LIMA patency and anatomy can be evaluated accurately with a

o simple method using left ventriculotraphy. Besides direct visualization of LIMA, the

o visualization frame rate may constitute a reliable parameter for assessing LIMA function. A

o LIMA visualization frame rate of less than 50 is associated with a healthy and well-sized

o LIMA.

 

• Association between preinfarction angina and coronary artery ectasia in the acute

o myocard ial infarction.Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B.Acta Cardiol. 2011 Aug

 

 

o Abstract

o OBJECTIVE:

o The objective of this study was to investigate the predictors of preinfarction angina (PA) and

o to show the association between PA and coronary ectasia (CE).

o METHODS:

o A total of 222 patients with acute myocardial infarction were included. All patients were

o treated with primary coronary intervention and interviewed by the staff physicians within 24

o h of presentation after reperfusion had succeeded. The patients were classified according to

o the presence of PA and CE. All groups were compared statistically according to their

o clinicodemographic characteristics and angiographic results. Regression analysis was

o performed to show the predictors of PA,

o RESULTS:

o Half of the patients were defined as preinfarction angina (a8.2%l and the success rate of

o primary coronary intervention did not differ statistically in the PA present group. More than

o half of the patients had multivessel disease and coronary ectasia was found in the LL.7%.

o The right coronary artery (RCA) was the most common localization for ectasia and 61.5% of

o the ectatic vessels were also infarct-related. Diabetes mellitus, hypertension and previous

o coronary heart disease were slightly more common in the PA present group. ln the

o regression analysis, coronary ectasia, multivessel disease and previously diagnosed coronary

o artery disease were independent predictors of PA (P = 0.001, P = 0.01 and P = 0.03,

o respectively)

o CONCLUSIONS:

o CE is more common in patients with PA and more than half of the patients showed CE in the

o infarct-related vessel. CE and multivessel disease are independent predictors of PA. The success rate of primary coronary intervention in ectatic infarct-related vessels did not differ

o in the PA group.

• What is the optimal length of stay in hospital for ST elevation myocardial infarction

o treated with prima ry percutaneous coronary intervention ?Karabulut A, Cakmak M, Uzunlar B, Bilici A.Cardiol J.2O11

 

o Abstract

o BACKGROUND:

o The aim of this study was to evaluate the safety and practicality of very early (within 48 h)

o discharge with long-term follow-up results, and to define an optimal length of stay in

o hospital for patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI) according to their

o demographic characteristics and risk assessment.

o METHODS:

o A total of 267 patients with STEMI successfully treated with primary coronary intervention

o were retrospectively analyzed, Patients was divided into four groups according to length of

o hospitalization: 24 hours, 48 hours, 72 hours, and more than 72 hours. The groups were

o compared in terms of the patients' demographic and clinical characteristics, short- and longterm follow-up results, mortality, revascularization and major adverse cardiac events

o (MACE).

 

o RESULTS:

o More than two thirds of the patients were discharged within 48 hours (68.9%). No difference

o was observed between groups in terms of one month and one year MACE and one year

o restenosis. However, one month restenosis was slightly higher in the fourth group. At the

o end of the first year, there had been only four deaths, and these were in the third and fourth

o groups. There were no deaths among patients discharged within 48 hours. Killip class, left

o ventricular ejection fraction, multi-vessel disease and diabetes were the major determinants

o of length of stay in hospital.

o CONCLUS!ONS:

o Very early discharge is safe and feasible and does not increase the mortality rate.

o Uncomplicated STEMI patients with single vessel disease could be discharged after 24 hours.Patients with multi-vessel disease classified in the low risk group could be discharged after 48 hours.

 

• Level of Selvester QRS score is predictive of ST-segment resolution and 30-day outcomes

o in patients with acute myocardial infarction undergoing primary coronary intervention.

o Uyarel H, Cam N, Okmen E, Kasikcioglu H, Tartan Z, Akgul O, Simsek D, Cetin M, Bozbeyoglu E, Buturak A, Uzunlar B.Am Heart J. 2006 Jun

o Abstract

o BACKGROUND:

o The presence of Q waves at presentation with a first acute ST-segment elevation myocardial

o infarction (STEMI) reflects a more advanced stage of the infarction. Resolution of STsegment

o elevation indicating successful myocyte reperfusion may differ according to how far

o the infarction process has progressed. The Selvester QRS score measures infarct size. The

o purpose of this study was to evaluate the predictive value of QRS score on ST-segment

o resolution and 30-day clinical outcomes in patients with acute STEMT undergoing primary

o percutaneous coronary intervention (PCl).

 

o METHODS:

o We conducted a prospective cohort study in tl2 consecutive patients (mean age 57 +/- tl

o years, 94 men, 18 women) with first acute STEMI of

o successful (TlMl-3 flow) primary PCl. The Selvester QRS score was estimated on the first

o electrocardiogram (ECG) after hospital admission. Sum of ST-segment elevation amount in

o millimeters was obtained immediately before angioplasty and 60 minutes after the

o restoration of TlMl-3 flow. The difference between 2 measurements was accepted as the

o amount of ST-segment resolution and expressed as summation sigmaSTR. summation

o sigmaSTR <50% was accepted as ECG sign of no-reflow phenomenon, Follow-up to 30-day

o was performed.

o RESULTS:

o The no-reflow phenomenon was more often observed in patients with high QRS score (> or = ,^ 4) than in those with low QRS score {.34,4% and 6.30/o, P < .00L). Thirty-day composite majör adverse cardiac event (MACE) rate was t4% in patients with high QRS score versus 0% in low QRS score group (P = .007). After adjusting for baseline characteristics, high QRS score

o remained a strong independent predictor of no-reflow (OR 4.1, 95% Cl 1.5-10.7, P = .005)

o and MACE (OR 1.8, 95%Cl L.t-2.9, P = .011).

 

o CONCLUSIONS:

o The presence of high QRS score is an independent predictor of incomplete ST recovery and

o 30-day MACE in STEMltreated with primary PCl.

 

• Usefulness of PTFE covered graft stent for the coronary artery aneurysm.

o Kurtoglu N, Uzunlar B, Yildirim T, Dindar l. lnt J Cardiol. 2006 Apr L4 treatment of thrombus containing

 

• Effect of tirofiban therapy on ST segment resolution and clinical outcomes in patients n with ST segment elevated acute myocardial infarction undergoing primary angioptasty.

o Uyarel H, Uzunlar B, Unal Dayi S, Tartan Z, Samur H, Kasikcioglu H, Akgul O, Simsek D, Erdem

o l, Okmen E, Cam N.Cardiology.2006

 

o Abstract

o BACKGROUND:

o ln our study, we assessed the effect of glycoprotein (GP) llb/llla receptor inhibition on

o microvascular floW after acute coronary occlusion using the early sum of ST segment

o resolution in electrocardiography. Platelets may play a major role in the dissociation of

o epicardial artery recanalization and tissue level reperfusion, referred to as the 'no-reflow

o phenomenon'. Therefore, GP llb/llla receptor inhibition might improve myocardial

o reperfusion, distinct from its effects on epicardial patency.

 

o METHODS AND RESULTS:

o One hundred and fifteen patients (mean age57.7 +/- L2.2 years, 96 males, 19 females)with

o < or = L2-hour acute ST segment elevation myocardial infarction who underwent successful

o primary percutaneous coronary intervention were retrospectively enrolled into the study.

o Patients were grouped according to whether they received tirofiban therapy or not. Clinical

o and electrocardiographic parameters were evaluated. The first sum of ST segment elevation

o amounts in millimeters was obtained immediately before angioplasty and the second 50 min

o after restoration of thrombolysis in myocardial infarction 111 flow. The difference between

o the two measurements was accepted as resolution of the sum of ST segment etevation and

o expressed as SigmaSTR. There were no significant differences between the groups regarding

o age, gender, cardiovascular risk factors, and laboratory parameters, duration from angina

o onset to the emergency unit, and from door to angioplasty. SigmaSTR was higher in patients

o who received tirofiban than in those who did not (7.2 +/- 2.8 and 4.2 +f- 2.6 mm,

o respectively; p < 0,001). There was a significant and positive correlation between GP llb/llla

o inhibition and SigmaSTR (r = 0.336, p <'0.001), as well as between ejection fraction and

o SigmaSTR (r = 0.3L0, p < 0.001). GP llb/llla inhibition was the only independent determinant

o of SigmaSTR in a multivariate linear regression model which contains L0 variables (p <

o 0.001). The incidence of in-hospital post-myocardial infarction refractory angina,

o reinfarction, and heart failure was significantly lower in the tirofiban group (p < 0.05, p <

o 0.05, and p < 0.05, respectively). Additionally, after 30 days, reinfarction and heart failure

o were lower in the tirofiban group (p < 0.05 and p < 0.05, respectively).

 

o CONCLUSIONS:

o It is well known that SigmaSTR determines microvascular perfusion. This study shows that

o GP llb/llla inhibition with tirofiban is of value in preserving microvascular perfusion after

o restoring coronary thrombolysis in myocardial infarction lll flow.

 

• A rare case: blood cyst of the mitral valve. KurtoHu N, Yildirim T, Uzunlar B, Cevik C, lncedere O, Dindar L Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Dec

• Anxiety and P-wave dispersion in a healthy young population.

o Uyarel H, Kasikcioglu H, Dayi SU, Tartan Z, Karabulut A, Uzunlar B, Samur H, Sari l, Okmen E,

o Cam N.Cardiology.2005

 

o Abstract

o BACKGROUND:

o P wave dispersion (P(d)), defined as the difference between the maximum (P(max)) and the

o minimum P wave duration (P(min)), and P(max) are electrocardiographic (ECG) markers that

o have been used to evaluate the discontinuous propagation of sinus impulses and the

o prolongation of atrial conduction time. P(d) in normal subjects has been reported to be

o influenced by the autonomic tone, which induces changes in atrial size and the velocity of

o impulse propagation. However, the association between P(d) and anxiety has not been

o studied in normal subjects.

o METHODS AND RESULTS:

o P(max), P(min) and P(d) were measured in 726 physically and mentally healthy young male

o volunteers, aged 2t.23 +l- L.25 years (range 20-26). The Spielberger State-Trait Anxiety

o lnventory (STAI) was scored concomitantly. Blinded intra- and interobserver reproducibility

o of the P wave duration and P(d) measurement were evaluated, and comparison revealed a

o Pearson correlation coefficient of 0.87 and 0.89 for the P wave duration, and 0.93 and 0.90

o for P(d), respectively (p < 0.00L). P(max) and P(d) were significantly correlated with the state

o anxiety(STAI-1) subscale(r=0.662,p<0.001,andr=0.540,p<0.001,respectively) andthe

o traitanxiety(STAI-2) subscale(r=0.583,p<0.001,andr=0.479,p<0.001,respectively).

o P(min) did not show any significant correlation with anxiety, Across 3 variables included in a

o multiple linear regression analysis, 5T4I-L and STAI-2 were the significant independent

o determinants of P(max) and P(d), Beta coefficients indicated that the contribution of STAI-1

o to P(max) (66.3 and 33.7%) and P(d) (65 and 35%) was much greater than that of STAI-2.

 

o CONCLUSIONS:

o STA|-1 and STAI-2 are associated with an increase in P(max) and P(d). The association of P(d)

o resulted from an augmentation of P(max). This is the first study to show the relation

o between P(max), P(d) and anxiety.

 

• The role of angiotensin converting enzyme genotype in coronary artery ectasia.

o Uyarel H, Okmen E, Tartan Z, Kasikcioglu H, Dayi SU, Karabulut A, Uzunlar B, Samur H, Cam N.

o lnt Heart J. 2005 Jan

 

o Abstract

o Coronary artery ectasia (CAE) is characterised by irregular, diffuse, saccular, or fusiform

o dilatation of the coronary arteries. Although the underlying mechanisms are not fully

o understood, CAE is considered to be an original form of vascular remodelling in response to

o atherosclerosis. However, it is not clear why some patients develop CAE while most do not.

o Experimental data suggest that activation of the renin angiotensin system may lead to an

o increased inflammatory response in the vessel wall or to an activation of matrix

o metalloproteinases. ln addition, an insertion/deletion (lD) polymorphism of angiotensin

o converting enzyme (ACE) has been associated with coronary vascular tone and the

o development of aneurysms. Accordingly, w€ hypothesised that the gene polymorphism of

o ACE may be a potential factor influencing the genesis of CAE. We retrospectively evaluated

o 112 patients who underwent coronary angiography. ACE lD genotype was determined in two

o Sroups of patients. Group 1 consisted of 56 patients who were found to have CAE. Group 2

o consisted of 56 patients with significant coronary artery disease (CAD) (> 50% stenosis in any

o of the major epicardial coronary arteries or their branches) but without any evidence of

o coronary ectasia. Polymerase Chain Reaction (PCR) was used to detect ACE genotype. The

o ratio of DD genotype was found to be greater in group l than group in2(39% versus 18%,

o respectively, P < 0.05). When assessed according to the presence of the I allele, it was greater was greater in group 2 than in group L (82.to/o versus 60.7%, respectively, P < 0.05).

o The results indicate that an ACE DD genotype may be a risk factor for CAE.

 

• Cross-sectional study of complement C3 as a coronary risk factor among men and women.

o Onat A, Uzunlar B, Hergeng G, Yazici M, Sari l, Uyarel H, Can G, Sansoy V. Clin Sci (Lond). 2005 Feb

 

o Abstract

o ln the present study, we examined (i) whether C3 (complement C3) was an independent

o marker of prevalent CHD (coronary heart disease), and (ii) which preferential associations

 

 

 

o existed between C3 and some cardiovascular risk factors when jointly analysed with CRP (Creactive protein) and fibrinogen. ln a cohort of 756 unselected adults, 390/oof whom had the metabolic syndrome, C3 and other risk variables were evaluated in a cross-sectional manner. ln a logistic regression model for the likelihood of CHD, a significant OR (odds ratio) of 3.5 195% Cl (confidence intervalsl, 1,27 and 9.62)l for C3 was obtained after adjustment for smoking status, TC (total cholesterol) and usage of statins. A similar model, also comprising systolic blood pressure, with a cut-off point of >or=1.5 e/l C3 exhibited a 1.9-fold risk (95% Cl, 1.01 and 3.58) compared with individuals below the cut-off point. Both analyses

o displayed an adjusted OR of L.37 for each S.D. increment in C3. The significant relationship

o of C3 with a likelihood of CHD also proved to be independent of CRP. ln multiple linear

o regression models, associations were tested for each acute-phase protein with measures of

o obesity, fasting insulin, triacylglycerols (triglycerides), TC, HDL (high-density lipoprotein)-

o cholesterol, physical activity, smoking status, diagnosis of metabolic syndrome and family

o income. When both genders were combined, C3 was independently associated with serum

o triacylglycerols, waist circumference, BMI (body mass index) and TC. CRP was independently

o associated with waist circumference, TC, family income (inversely) and physical activity, and

o fibrinogen with BMl, TC, smoking status and metabolic syndrome. ln summary, elevated

o levels of complement C3 are associated with an increased likelihood of CHD independent of

o standard risk factors and regardless of the presence of acute coronary events, suggesting

o that C3 might be actively involved in coronary atherothrombosis. Unlike CRP and fibrinogen,

o C3 was preferentially associated with waist girth and serum triacylglycerols.

 

• Assessing the effect of low dose dobutamine on various diastolic function indexes.

o G6rgrihi S, Eren M, Uzunlar B, Uyarel H, TezelT. Anadolu Kardiyol Derg. 2004 Sep

 

 

 

 

 

o Abstract

o OBJECTIVE:

o The aim of this study was to evaluate the effect of low dose dobutamine (LDD) on various

o diastolic function parameters in patients without wall motion abnormality.

o METHODS:

o Thirty-one volunteer patients who had no regional wall motion abnormality were included in

o the study. Echocardiographic measurements were taken both at pre-dobutamine and during

o LDD infusion. The peak E velocity, A velocity, the E/A ratio, deceleration time (DT),

o isovolumetric relaxation time (IVRT), myocardial performance index (MPl) and flow

o propagation velocity (FPV) were assessed as left ventricular diastolic function parameters.

o Tissue Doppler velocities were also obtained in order to calculate the E/Em and Em/Am

o ratios.

o RESULTS:

o No significant changes were observed in heart rate, E velocity, A velocity, E/A ratio, E/Em

o ratio, Em/Am ratio, systolic and diastolic blood pressure with LDD. With LDD, DT (239+l-40

o ms vs. 20L+l-31ms, p<0.001), IVRT (109+/-t2 ms vs. 94+/-LL ms, p<0.001) and MPI (0.57+/-

o 0.15 vs. 0.44+/-0.22, p<0.001) were found to be decreased, while there was an increase in

o FPV (45+/-8 cm/s vs. 59+/-L0 cmfs, p<0.001) and ejection fraction (64+/-60/o vs. 66+f-7o/o,

o p<0,05),

 

o Onat A, Uyarel H, Yazici M, Sansoy V, Ceyhan K, Uzunlar B, Toprak S, Hergenc G.

o Brief Communications of the lnternational Society of Non-lnvasive Cardiology, 19th European

o Congress, May 2003

 

• Anxiety and QT dispersion in healthy young population.

o Uyarel H, Tartan Z, Kasikcioglu H, Dayi SU, Okmen E, Karabulut A, Samur H, Uzuntar B, Cam N.

o The 11th Congress of the lnternational Society for Holter and Non-tnvasive Electrocardiology,

o The 32nd Congress of the lnternational Society of Electrocardiology, Folia Cardiologica

o Supplement,2005

• Anxiety and P-wave dispersion in a healthy young population.

o Uyarel H, Unal S, Kasikcioglu H, Tartan Z,l)zunlar B, Samur H, Karabulut A, Okmen E, Cam N.

o American college of chest Physicians congress, chest supplement, oct-Nov 2005

 

o Ulusal BilimselToplantrlarda Sunulan ve Bildiri Kitabrnda Bastlan Bildiriler:

 

• Sol internal torasik arter fonksiyonunun sol ventrikiilografiyle birlikte basit ve yeni bir teknik kullanrlarak defierlendirilmesi Karabulut A, Qakmak M, Uzunlar B, Teskin 0.

o 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Tiirk Kardiyoloji DernefiiArgivi, Ekim 2011

• Kronik total okliizyon girigim sonuglarrmrz: Ttirkiye'den nadir hasta serisi.Karabulut A, Çakmak M, Uzunlar B. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Ekim 2011

 

• Nondiabetik koroner arter hastalarrnda saptanan glukoz tolerans bozuklufiunun koroner

o lezyonlarla iligkisi.Uyarel H, Nurkalem Z, Samur H, Uzunlar B, Alper AT, Karabulut A, Sargrn M, TezelT.XVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Ozetleri, Trlrk Kardiyoloji Derne[iAr5ivi, Ekim 2002

• Koroner arter hastalrfirnrn ciddiyetinin belirlenmesinde yeni bir yaklagtm: nitrogliserin ile

o aort sertlifiinin defiigimi.GcirgtilU S, Eren M, Qelik S, Cinsoy S, Da[deviren B, Uslu N, Ozer O, Uyarel H, Uzunlar B, TezelT. XVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Ozetleri, TUrk Kardiyoloji Dernefii ArSivi, Ekim 2002

• Akut miyokard infarktUslU hastalarda sol ventrikiil bazal bOlge morfolojisinin gcistergesi

o olarak aort ve mitral anulUsler arasrndaki agr.Aksu H, Hobikoflu G, Norgaz T, Eren M, Uslu N, Uzunlar B, Geng A, Narin A.XVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Ozetleri, TUrk Kardiyoloji DernefiiAr5ivi, Ekim 2002

• Kardiyak sendrom X'li hastalarda aort sertlifi.G6rgtilti g, Eren M, Qelik S, Uslu N, Yrldrrrm A, Uzunlar B, Dafideviren B, Nurkalem Z,6zer O,Tezel T.XVlll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Ozetleri, Tiirk Kardiyoloji DernefiiArgivi, Ekim 2002

Sağlık Rehberi

Nörodermatit (Liken Simpleks Kronikus)

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Nörodermatit ciltte kaşıntıyla ilişkili genellikle bir veya iki cilt lekesi görülen, hayatı tehdit etmeyen bir deri hastalığıdır.
Devamı

Nekrotizan Enterokolit (NEK)

ÇOCUK CERRAHİSİ
Nekrotizan Enterokolit (NEK) bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir enflamasyondur.
Devamı

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi)

KULAK BURUN BOĞAZ
Adenoidektomi veya Geniz Eti Ameliyatı, adenoid bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi bir operasyondur.
Devamı

Prostat Hastalıkları ve Tedavisi

ÜROLOJİ
Prostat sorunları her yaştan erkekte, özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde oldukça yaygındır. Prostat sorunları, basit iltihaptan kansere kadar değişebilir.
Devamı

Prenses Doğum Nedir? (Ağrısız Doğum)

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Prenses doğum olarak bilinen ağrısız doğumda, epidural analjezi yönteminin kullanılmasıyla anne adayının ağrıları azalır, katlanılabilir ve kontrollü bir doğum süreci geçirmesi sağlanır.
Devamı

Diz Ağrısının Nedenleri

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz ağrısı dikkate alınmalı, nedeni bilinmeli ve sonuç olarak gereken tedavi uygulanmalıdır. Diz ağrısı geçici (akut) veya kronik olabilir ve diz ağrısı nedenlerine bağlı olarak hasta ağrıyı, diz kapağında, diz önünde veya diz arkasında hissedebilir.
Devamı

Uyuz Hastalığı ve Belirtileri

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei ismi verilen küçük bir akarın neden olduğu cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilmeyen bu akarlar aylarca cillte yaşabilir. Bu akarlar, ciltte kaşıntıya, kırmızı kabarcıklara ve döküntülere sebep olur.
Devamı

Bahar Alerjisi ve Belirtileri

KULAK BURUN BOĞAZ
Sıcak havanın tadını çıkarırken, bahar alerjisi semptomlarıyla karşılaşmak hoş karşılanmıyor. Ancak polen gibi rahatsız edici bahar alerjilerinin kaynaklarını bilmek, maruziyetinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Anal Fistül

GENEL CERRAHİ
Anal fistül, anüs duvarında apse yapmış alandan makat deliğinin etrafındaki deriye açılan küçük bir tüneldir. Hastalar makat bölgesinde ağrı ve şişme şikayetleriyle gelir.
Devamı

SMA Hastalığı Nedir?

NÖROLOJİ
Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır.
Devamı

Alzheimer Hastalığı

NÖROLOJİ
Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki bir kişi; bir şeyleri hatırlama, karar alma, yer-yön bulma vb. konularda zorlanabilir. Doktorunuzun önerilerini dikkate alıp uygulamak yaşamınızı kolaylaştırabilir.
Devamı

Göz Tansiyonu (Glokom)

GÖZ HASTALIKLARI
Glokom, görme kalitesi için hayati önem taşıyan optik sinirde hasarın meydana geldiği bir göz hastalığıdır.
Devamı

Akromegali

ENDOKRİNOLOJİ
Akromegali, vücut yüksek seviyede büyüme hormonu ürettiğinde ortaya çıkan nadir fakat ciddi bir tıbbi durumdur.
Devamı

Diz Protezi Ameliyatlarında Robotik Cerrahi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Robotik Diz Protez Cerrahi Sistemi, cerraha hastanın eklem anatomisine en uygun protez yerleşimini tasarlama ve uygulama olanağını veren üst düzey bir teknolojidir.
Devamı

Akalazya- Yutma Güçlüğü Problemi

GENEL CERRAHİ
Özefagus, boğazı mideye bağlayan kaslı tüp yapıdır. Akalazya, özefagusta yiyeceklerin yutulmasında rol alan kasları kontrol eden sinirlerin işlevini kaybetmesi sonucu yutma güçlüğüne sebep olur.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
AHMET SOYLU
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukarı