Doktor Bilgi
RANDEVU TALEP
Uzman Diyetisyen

HAF軿E 中躈 DUD軴蠰U

BESLENME VE D軾ET

E餴tim

• 2009 - K齬klareli 躰iversitesi – G齞a teknolojisi 
• 2017 - Medipol 躰iversitesi – Beslenme ve Diyetetik
• 
 
2019 - Hali 躰iversitesi Y黭sek Lisans 
 

Kurslar ve Konferanslar

• Bariatrik Cerrahide Beslenme – Psikoloji ve Davran Terapilerinin 謓emi – 輘tanbul Bariatrics -2019
• Fitoterapide G黱cel Yaklamlar – Tart Akademi -2019
• 8.Ulusal Sa餷齥l Yam Kongresi – Ac齜adem 躰iversitesi -2019
• G齞a Duyarl齦齡 ve Ge鏸rgen Ba瘕rsakta Beslenme –Biruni Akademi 2019
• 12. Ulusal 莖cuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi – Manisa Celal Bayar 躰iverstesi T齪 Fak黮tesi -2018
• 5. Ulusal Ba瘕rsak Mikrobiyotas ve Porbiyotik Kongresi – Probiyotik – Prebiyotik Derne餴 - 2018
• Sporcu Beslenmesi – Bah鏴㧐hir 躰iversitesi
• 1.Seam Aademy Nutrition & Sports Educat齩n – Seam Academy -2017
• Hastal齥larda Beslenme Kursu – Ankara Gazi 躰iversitesi 
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu -Karbonhidrat Say齧 Kursu – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• 5. Ulusal Sa餷齥l Yam Sempozyumu –Bariatrik Cerrahi Diyetisyenli餴 Kursu  – Ac齜adem 躰iversitesi -2016
• TS EN ISO 9001 Kalite Y鰊etim Sistemi Temel E餴timi – BBS -2009

莂lt Kurumlar

• 2009 - 2012 Sardunya G齞a
• 2012 - 2015 Galatasaray Lisesi - 逐renci Beslenmesi
• 2015 - 2017 辤i Memorial Hastanesi 
• 2017 – Medicine Hospital 

T齜bi Alanlar

• Zay齠lama ve Kilo Alma Program
• Diyabet , 輓s黮in direnci , Gestasyonel Diyabet , Polikistik Over Sendromu hastal齥lar齨a g鰎e Beslenme Program 
• Gebelik ve Emziklilik D鰊eminde Beslenme
• Hastal齥lara 謟el Beslenme Program (kalp hastal齥lar , karaci餰r , b鯾rek ...)
• Sporcu Beslenmesi 

 

躽elikler

Yay齨lar

Sa餷齥 Rehberi

N鰎ojenik Mesane

躌OLOJ
N鰎ojenik mesane ile ili⺧ili olarak ilgili sinirlere ve hasar齨 do餫s齨a ba餷 olarak, mesane ar aktif veya az aktif olur.
Devam

Nazal Polip

KULAK BURUN BO蠥Z
Nazal polipler burnun ve sin黶lerin i鏸ni kaplayan mukoza dokusundaki iyi huylu b鼀黰elerdir.
Devam

Safra Kesesi Hastal齥lar ve Belirtileri

GENEL CERRAH
Safra kesesi problemleri genellikle safra kanallar齨齴daki, safran齨 karaci餰riniz, safra keseniz ve ince ba瘕rsa瘕n齴 aras齨da dolaas齨a izin veren t黳lerdeki t齥anmadan kaynaklan齬.
Devam

Anal Fist黮

GENEL CERRAH
Anal fist黮, an黶 duvar齨da apse yapm alandan makat deli餴nin etraf齨daki deriye a琮lan k黭 bir t黱eldir. Hastalar makat b鰈gesinde a餽 ve 㱮e 㱮kayetleriyle gelir.
Devam

Burun Esteti餴 (Rinoplasti) Nedir?

ESTET軰, PLAST軰 VE REKONSTR躃T軫 CERRAH
Burun esteti餴, ya da di餰r ad齳la rinoplasti burun 㧐klini de餴⺶irmek amac齳la yap齦an cerrahi operasyonlara verilen isimdir.
Devam

Adenomyozis

KADIN HASTALIKLARI VE DO蠻M
Adenomyozis, endometriyal dokunun uterusun d kas duvarlar齨a tand齨da meydana gelen uterus (rahim) kal齨laas齞齬.
Devam

Akromegali

ENDOKR軳OLOJ
Akromegali, v點ut y黭sek seviyede b鼀黰e hormonu 黵etti餴nde ortaya 琮kan nadir fakat ciddi bir t齜bi durumdur.
Devam

Koklear 輒plant

KULAK BURUN BO蠥Z
Koklear implant, i㱮tmeyi k齭men geri kazand齬an elektronik bir cihazd齬. 葭 kulak hasar齨dan ileri derecede i㱮tme kayb yayan ve i㱮tme cihaz kullanman齨 art齥 faydas olmayan ki㱮ler i鏸n bir se鏴nek olabilir.
Devam

A琮k Parsiyel Nefrektomi

躌OLOJ
A琮k Parsiyel Nefrektomi, kanserden etkilenen b鯾rek b鰈黰黱黱 ve bir miktar sa餷am b鯾rek dokusunun a琮k cerrahi operasyonla 琮kar齦mas齞齬.
Devam

Adrenal (B鯾rek 躶t Bezi) T黰鰎ler

BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸
Adrenal t黰鰎ler, adrenal bezde yer alan iyi veya k鰐 huylu b鼀黰elerdir. Adrenal t黰鰎lerin 鏾饀nun nedeni bilinmemektedir. Adrenal t黰鰎ler cerrahi olarak 琮kar齦abilir.
Devam

Beyin Pili Tedavisi

N諶OLOJ
Beyin Pili, parkinson hastal, esansiyel titreme (tremor), distoni, tik rahats齴l (tourette) ve di餰r n鰎olojik durumlarla ili⺧ili hareket bozukluklar semptomlar齨 hafifletmek i鏸n kullan齦an bir tedavi y鰊temidir.
Devam

A vitamini

BESLENME VE D軾ET
A vitamini, retinol, retinal ve retinil esterler gibi ya餯a 琏z黱ebilir retinoidin genel ad齞齬.
Devam

Aort Kapa瘕 Cerrahisi

KALP VE DAMAR CERRAH軸 (KVC)
Aort Kapak Cerrahisi; kalp cerrahlar taraf齨dan en s齥 bik黶pit kapaklar, Konjenital Aort Kapak Hastal齥lar, Aort Kapak Darl ve Aort Kapak Yetersizli餴抧i tedavi etmek i鏸n yap齦齬.
Devam

Omurga T黰鰎leri

BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸
Omurga t黰鰎leri omurga i鏸nde bulunan anormal doku b鼀黰eleridir. 輞i huylu (kanserli olmayan) veya k鰐 huylu (kanserli) olabilirler.
Devam

Anal Fiss黵ler (Makat 莂tla瘕)

GENEL CERRAH
Anal fiss黵ler, an黶 veya anal kanal齨 i tabakas齨daki 鏰tlaklard齬. (Anal kanal; dk齨齨 v點uttan 琮kt a琮kl齥). Bu 鏰tlaklar kanamaya ve 㱮ddetli a餽齳a neden olabilir.
Devam
Hekim Kadromuz
Profes鰎 Doktor
BATUHAN 諾AY
KALP VE DAMAR CERRAH軸 (KVC)
Profes鰎 Doktor
H軩AYET AKDEM軷
BEY軳 VE S軳軷 CERRAH軸
Profes鰎 Doktor
CENAP ZEYBEK
荗CUK KARD軾OLOJ軸
Profes鰎 Doktor
AHMET SOYLU
躌OLOJ
Profes鰎 Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAH
Profes鰎 Doktor
AHMET HAMD TEFEKL
躌OLOJ
Profes鰎 Doktor
N軭AL ASLI ESER
DER VE Z蹾REV HASTALIKLARI (DERMATOLOJ)
Profes鰎 Doktor
MUSTAFA YURTDA
KARD軾OLOJ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 G黱ei - Ba餭齦ar / 輘tanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa i鏴rikleri makaleler,g鰎sel materyaller sadece bilgilendirme ama鏻齞齬. Tan ve tedavi i鏸n mutlaka doktorunuza baurunuz.

androidapp
Copyrights medicinehospital.com.tr
atakuldesign
E
Yukar