ŞİKAYET POLİTİKALARI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu prosedürün amacı, hasta/hasta yakınlarının ve kurum/kuruluşların sağlık hizmeti sunumuyla ilgili şikayetlerini ele alma sürecini açıklayarak, gelen tüm şikayetleri sistemli bir şekilde değerlendirip memnuniyeti artırmak için ileriye dönük fayda sağlayacak şekilde yürütmektir. Bildirimleri kayıt altına alma, değerlendirme, sonuçlandırma, geri bildirim sahibinin bilgilendirilmesi ve memnuniyet algısının ölçülmesi süreçlerini kapsamaktadır.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Üst Yönetim, Başmüdür, Yönetim Sistemleri Temsilcisi, Sosyal Hizmetler Müdürü, Hasta İletişim Birim Sorumlusu, tüm çalışanlar

3. TANIMLAR:

Müşteri: Sağlık hizmeti sunumundan faydalanan hasta/hasta yakınlarını ve kurumları ifade eder.

Şikâyet: Hastanemizde sunulan hizmetlerle ilgili hasta hakları birimine yapılan başvuruları ifade eder.

Başvuru: Hasta İletişim birimine iletilen şikâyet bildirimini ifade eder.

Şikayetçi: Şikayeti yapan kişi veya kurumu ifade eder.

Hasta hakları başvuru formu: Şikayet başvuru formunu ifade eder.

Hasta İletişim Birimi: Şikayetlerin alındığı birimi ifade eder.

Yerinde Çözülen Başvuru: Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve İlgili Başhekim Yardımcısınataşınmadan kapatılan şikayetleri ifade eder.

  1. PROSEDÜRÜN DETAYI:
  1. Genel Prensipler

Şikayetleri ele alma prosesindeki genel prensipler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Şeffaflık: Müşterilere, çalışanlara ve diğer ilgili taraflara şikayetin nasıl ve nerede elealınacağına dair bilgi hastanemiz web sitesinde ve afişlerle ilan edilmiştir.

4.1.2. Erişilebilirlik: Şikayet yönetim prosesi müşterilerin erişebileceği ve kolaylıkla anlayabileceğişekilde iletilmiştir. Bu kapsamda müşteri şikayetleri prosesine ilişkin müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla genel proses ve işleyiş web sayfamızda yer almaktadır.

4.1.3. Cevap verebilirlik: Şikayetin alınmış olduğu bilgisi ve kayıt numarası şikayetçiye verilerekbilgilendirilir.

4.1.4. Objektiflik: Alınan tüm şikayetler, şikayet yönetim prosesi esnasında, adil, objektif ve tarafsızbir şekilde değerlendirilir.

4.1.5. Ücretler: Şikayetlerin ele alınması nedeniyle taraflardan hiçbir şekilde ücret talep edilmez.

4.1.6. Gizlilik: Şikayetçiye ait bilgiler sadece kurum içerisinde şikayetin ele alınması amacıyla eldeedilebilir, prosesin etkinliğini etkileyebileceği düşünüldüğü durumlarda şikayet eden müşteri ve diğer gerekli bilgiler gizli tutulur.

4.1.7. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Müşteri şikayetlerinde esas odaklanılan nokta müşterimemnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu sebeple müşteri memnuniyetini sağlamak için müşterinin önerilen ilk çözümden memnun olmaması halinde çalışma yapılarak müşteriye alternatif çözümler sunulur ve prosesin müşteri memnuniyeti ile sonuçlanmasına odaklanılır.

4.1.8. Hesap verebilirlik: Şikayet yönetim sistemi prosesi ile ilgili tüm faaliyetler ve kararlar kayıt altınaalınır ve gerektiğinde raporlanır.

4.1.9. Sürekli iyileştirme: Kurumumuz sürekli iyileştirmeyi daimi hedef edinmiş ve bunu politikasında

belirtmiştir.

4.2. İletişim:

Kumumuzda şikayetler Hasta İletişim Birimine yapılır ve bu birim tarafından kayıt altına alınarak çözüm süreci başlatılır. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgiler afiş, broşür ve hastanemiz web sitesi aracılığı ile anlaşılabilir şekilde duyurulmuştur.

4.3. Şikayetin Alınması:

hakları başvuru defterine kayıt edilerek başvuru numarası verilir.

hakları başvuru formunun ekinde kayıt altına alınır.

4.4. Şikayetin takip edilmesi:

Şikayetin ilk kabulünden şikayetçinin tatmin edilmesine veya nihai bir karara varılana kadar, bütün proses boyunca şikayet takip edilir. Şikayetçi kendisine verilen başvuru numarasını söylemek koşuluyla telefon, e-posta yoluyla veya şahsen başvurarak şikayetinin ne aşamada olduğunu istediği zaman sorgulayıp takip edebilir.

4.5. Şikayetin alındığının bildirilmesi:

4.6. Şikayetin ilk değerlendirmesi:

Şikayetlerin ilk değerlendirmesi Hasta İletişim Birimi tarafından yapılır. Gerekiyorsa daha detaylı bilgi almak için şikayetçi ile görüşülür. Görüşme telefonla, e-mail yada yüz yüze olabilir. Alınan bilgiler ilgili formlara kaydedilir. Kayıt altına alınan şikayet öncelik durumuna göre değerlendirilir. Şikayetlerin önceliği aşağıdaki sınıflandırmaya göre sıralanır:

Yüksek öncelikli şikayet:Telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecek şikayetler ve yasalmevzuatlara uygunsuzluk niteliğinde olan şikayetler yüksek öncelikli şikayet olarak değerlendirilir. Düşük öncelikli şikayet:Yüksek öncelikli olmayan diğer tüm şikayetler düşük öncelikli olarakdeğerlendirilir.

4.7. Şikayetlerin araştırılması:

Şikayetin ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra şikayetin konusu ile ilgili durumlar araştırılır. Eğer sorun yerinde çözülecek nitelikte ise çözüm Hasta İletişim Birim Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir, yerinde çözülemiyor ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne taşınır. Fakat şikayet yüksek öncelikli şikayet niteliğinde ise Başmüdür ile görüşülerek çözüm süreci hemen başlatılır. Düşük öncelikli şikayetler ise gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü”ne iletilerek çözüm süreci başlatılır.

Şikayet bütün yönleri ile ele alınıp, uygun bir araştırma yapıldıktan sonra alınan karar şikayetçiye çözüm önerisi olarak sunulur. Şikayetçi önerilen bu çözümü kabul etmez ise şikayet tekrar değerlendirilmek üzere Başmüdürlük ile görüşülür.

4.8. Kararın Bildirilmesi

Şikayetçiyle veya dahil olan personelle ilgili şikayet hakkında alınan karar, kararın alındığı tarihten itibaren en geç 2 gün içerisinde taraflara yazı, e-posta veya yüz yüze görüşülerek bildirilir.

4.9. Şikayetin kapatılması

Kararın bildirilmesinin ardından şikayetçi bu sonucu/kararı kabul ederse şikayet kapatılarak kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. Bildirilen karar veya faaliyet müşteri tarafındankabul edilmezse şikayet açık tutulur, gerekli kayıtlar yapılır ve şikayetçi iç ve dış kaynaklı alternatif çözüm yolları konusunda bilgilendirilir. Makul çözüm yolları tükenene kadar veya şikayetçi tatmin edilene kadar şikayetin takibi sürdürülür. Şikayetçiyle karar tarihinden itibaren 6 ay süre içerisinde iletişim kurulamaması veya şikayetten vazgeçilmesi durumunda şikayet kapatılır.

4.10. Bilginin toplanması, saklanması ve imha edilmesi

Şikayet yönetim süreci içerisinde toplanan bilgiler ve kayıtlar hasta iletişim biriminde 3 yıl süre ile saklanır, 3 yıl sonra ise arşivde 3 yıl saklanır. Saklama süresinin sonunda hasta hakları kurulunun kararı ile imha edilir. Bilgisayar ortamında tutulan analiz ve değerlendirme sonuçları yedeklenerek 10 yıl süre ile saklanır. Bu analiz ve değerlendirme sonuçları kişisel olmayan verileri içerecek şekilde kurumun yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporunda kamuoyu ile paylaşılır.

Şikayet yönetim süreci sırasında oluşan bilgiler ve kayıtlar 5 yıl geriye dönük olması ve dilekçe ile başvurulması şartı ile istendiği takdirde sadece ilgili taraflar ve adli merciler ile paylaşılır.

4.11. Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi

Şikayetleröncelik durumuna göre değerlendirildikten sonra, şikayetler konusuna, şikayet nedeni personelin unvanına, şikayete konu olan birime, şikayetin konusu ile ilgili üst birime göre aylık olarak analizleri yapılır. Ayrıca şikayetlerin yıllık analizleri rapor halinde yönetimin gözden geçirme toplantısında üst yönetime sunulur ve değerlendirilir. Veri analizleri neticesinde müşteri şikayetlerinin

tekrar oluşmasını önleyecek çözümler üretilmeye çalışılır ve gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet/Düzeltme Prosedürüne göre faaliyetler başlatılır.

4.12. Şikayetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet

Şikayetçilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek için Şikayet Yönetim Süreci Memnuniyet Anketi kullanılır. 3 aylık periyotlarla çözüme kavuşturulan şikayetlerden örneklem seçilerek şikayetçi telefonla aranır, şikayeti ele alma prosesi ile ilgili memnuniyeti sorulur ve edinilen bilgiler değerlendirilir. Anket sonuçları Yönetim Sistemleri Temsilcisi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Sistemleri Başkanı tarafından gerekli görülen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılabilir. Yapılan anketler, anket değerlendirmeleri ve yapılan faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında görüşülür/değerlendirilir.

4.13. Şikayetleri ele alma prosesinin izlenmesi

Şikayetleri ele alma prosesinin performansı; şikayetleri ele alma politikası ve hedeflerinin oluşturulup oluşturulmadığı, sürdürülüp sürdürülmediği, şikayetlerin ele alınması için sorumlulukların uygun şekilde tayin edilip edilmediği, şikayetleri ele alma eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği, şikayetleri ele alma tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesi sıklığı, şikayetçi memnuniyetinin derecesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği kriterlerine göre ölçülmektedir.

Şikayetleri ele alma prosesinde; Toplam alınan şikayetler, yerinde çözülen ve çözülemeyen şikayetler, açık kalan ve kapatılan şikayetler, dış çözüm yollarına havale edilen şikayetler, şikayet yönetim süreci memnuniyet oranıverileri Proses İzleme Tablosunda izlenmektedir.

4.14. Şikayetleri ele alma prosesinin tetkiki

Uygulanmakta olan Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin planlanan düzenlemelere uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması, prosesin şikayetleri ele alma prosedürlerine ve hedeflerini gerçekleştirmeye uygunluğunun takibi için tetkik planı hazırlanarak tetkikler gerçekleştirilmektedir. Yönetim Sistemlerinin tetkik kriterleri, tetkik faaliyetinin kapsam ve yöntemleri İç Tetkik Prosedüründe tanımlanmıştır. Tetkik faaliyeti ilgili prosedürde planlandığı biçimde yılda enaz bir defa yapılır, sonuçlar rapor edilerek kayıt altına alınır.

4.15. Şikayetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi

Üst yönetim, şikayetleri ele alma prosesinin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, verimliliğinin devamlılığını sağlamak, proses ve hizmete ilişkin eksikliklerini tanımlamak ve düzeltmek, iyileştirme için fırsatları değerlendirmek, proses ve sunulan hizmetler için değişiklik ihtiyaçlarını değerlendirmek,politika ve hedeflere yönelik potansiyel değişiklikleri değerlendirmek amacıyla yılda en az 1 kez Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapmaktadır. Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının girdileri ve çıktıları Toplantı Talimatında tanımlanmıştır. Toplantı kayıtları Kayıt Takip Listesine göre muhafaza edilir.

4.16. Sürekli İyileştirme

Kuruluş, şikayetleri ele alma prosesinin etkinliğini ve verimliliğini uyguladığı faaliyetler ile sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için düzeltici/önleyici faaliyetlerin benimsetilmesi, yeniliklerin araştırılması ve kıyaslama yöntemlerinin kullanılması ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra şikayete yol açmış olan sorunların tekrarını önlemek ve olası sorunların ortaya çıkmasını önlemek için en iyi şikayetleri ele alma uygulamalarını araştırır ve uygular, kuruluş içerisinde hasta odaklı bir yaklaşımı benimsetir, şikayetleri ele alma geliştirmelerindeki yenilikleri teşvik eder.

  1. REFERANS DOKÜMANLAR: Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Başvuru Formu Hasta Hakları Bilgi İsteme Formu
Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet/Düzeltme Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü

Toplantı Talimatı

Kurumsal

Sağlık Rehberi

Diz Kireçlenmesi Evreleri ve Tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Diz eklemi, kireçlenmenin en yaygın görüldüğü eklemlerden biridir ve sıklıkla diz ağrısı yakınmalarıyla kendini gösterir. Diz ekleminde sertlik ve şişlik, diz hareketlerinde kısıtlılık, hareket sırasında dizde çıtırtı sesi, diz ekleminde veya bacaklarda şekil bozukluğu gibi belirtiler kireçlenmeyi işaret ediyor olabilir.
Devamı

Nörojenik Mesane

ÜROLOJİ
Nörojenik mesane ile ilişkili olarak ilgili sinirlere ve hasarın doğasına bağlı olarak, mesane aşırı aktif veya az aktif olur.
Devamı

Koklear İmplant

KULAK BURUN BOĞAZ
Koklear implant, işitmeyi kısmen geri kazandıran elektronik bir cihazdır. İç kulak hasarından ileri derecede işitme kaybı yaşayan ve işitme cihazı kullanmanın artık faydası olmayan kişiler için bir seçenek olabilir.
Devamı

Açık Parsiyel Nefrektomi

ÜROLOJİ
Açık Parsiyel Nefrektomi, kanserden etkilenen böbrek bölümünün ve bir miktar sağlam böbrek dokusunun açık cerrahi operasyonla çıkarılmasıdır.
Devamı

Adet Düzensizliği

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Adet dönemi genellikle 4-7 gün sürer. 21 günden kısa veya 35 günden daha uzun aralıklarda adet olma, arka arkaya 3 veya daha fazla adet görmeme vb. durumlar adet düzensizliği olarak adlandırılır.
Devamı

Aort Anevrizması

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Aort anevrizması, aort damarı duvarının anormal genişlemesi veya şişmesidir. Dolaşım sisteminde herhangi bir damarda anevrizma ortaya çıkabilir.
Devamı

Kamçı Yaralanması (Boyun Burkulması)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Boyun burkulması veya boyun zorlanması olarak da bilinen kamçı yaralanması, boynun aniden ve hızla geriye ve ileriye doğru sarsılarak zedelenmesidir.
Devamı

Akupunktur

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Akupunktur uzun yıllar önce Çin'de geliştirilmiş geleneksel tedavi yöntemidir. Çok ince iğneler vücudun belli noktalarına yapıştırılarak spesifik hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amaçlanır.
Devamı
Hekim Kadromuz
Profesör Doktor
BATUHAN ÖZAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (KVC)
Profesör Doktor
HİDAYET AKDEMİR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Profesör Doktor
CENAP ZEYBEK
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
Profesör Doktor
Ahmet Soylu
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
GENEL CERRAHİ
Profesör Doktor
AHMET HAMDİ TEFEKLİ
ÜROLOJİ
Profesör Doktor
NİHAL ASLI ESER
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (DERMATOLOJİ)
Profesör Doktor
MUSTAFA YURTDAŞ
KARDİYOLOJİ
Medicine Hospital

Barbaros Mah, H. Ahmet Yesevi Cad, No: 149 Güneşli - Bağcılar / İstanbul
info@medicinehospital.com.tr
Medicine Hospital Yol Tarifi
Sayfa içerikleri makaleler,görsel materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

androidapp
Copyrights © medicinehospital.com.tr
atakuldesign