MEDICINE HOSPITAL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kurumun taraf olduğu her türlü adli ve idari davalar ile icra takiplerini ve tahkim konularını mahkeme, hakem ve icra dairelerinin nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak, kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden kuruma yapılacak tebligatları tebellüğ etmek ve bunlara cevap vermek, incelenmesi için kendisine verilen işlerde hukuki görüş hazırlamak, görevlendirildiği çalışmalarına Hukuk Müşavirliğini temsilen katılmak.

Av. Burcu ULAŞ 

Tel: 0212 489 08 00 Dahili 2940
Email: burcu.ulas@medicinehospital.com.tr